Privacyreglement K4N

De Kledingbank4Nieuwegein is ervoor om te zorgen dat mensen met een minimum inkomen kunnen besparen op de kosten van de aanschaf van kleding. Ten behoeve van deze activiteiten registreert zij gegevens van haar cliënten. Het doel van dit privacyreglement is de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • In dit reglement wordt verstaan onder:
 • Registratie: de administratie van Kledingbank4Nieuwegein.
 • Cliënt: de natuurlijke persoon, die zich heeft gewend tot, of is verwezen naar Kledingbank4Nieuwegein met het verzoek hem of haar kosteloos kleding te verstrekken.

Artikel 2: Doel van de registratie

 •  Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van de Kledingbank. Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement. Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven bedoeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Artikel 3: Wijze van registratie

 • De registratie vindt plaats op papier. Er worden geen digitale bestanden aangemaakt. De brondocumenten worden bewaard in een afsluitbare kast bij Kledingbank4Nieuwegein.

Artikel 4: Opgenomen gegevens

 • Kledingbank4Nieuwegein verwerkt de gegevens die door haar cliënt worden verstrekt op een inschrijfkaart. Dit zijn gegevens als voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, U/N-pas-nummer, telefoonnummer, gegevens over de huisgenoten, de instantie die heeft doorverwezen en het e-mailadres van de cliënt. De verstrekte kleding wordt per soort geregistreerd op een kledingkaart, die als bijlage fungeert bij het inschrijfformulier. De inschrijving geschiedt per gezin.
 • Het doel van de registratie van verstrekte kleding is om bij te houden of de maxima van te verstrekken kleding nog niet zijn bereikt. Deze gegevens worden aan niemand verstrekt. De totaalaantallen van alle cliënten worden gebruikt om richting overheid te verantwoorden welk aantal kilo kleding wordt verzameld, uitgegeven en wordt aangeboden ter verwerking door een recyclebedrijf.

Artikel 5: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De bewaartermijn van de cliëntgegevens is maximaal 2 jaar na het laatste contact met Kledingbank4Nieuwegein. De verwijdering vindt plaats door vernietiging van het registratiedocument.

Artikel 6: Toegang tot de registratie.

 • Kledingbank4Nieuwegein wijst de cliënt op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in onze registratie. De cliënt heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien. Binnen Kledingbank4Nieuwegein hebben alleen de medewerkers die de coördinatie en de uitgifte van kleding verzorgen toegang tot het papieren brondocument. Alle medewerkers ondertekenen een verklaring tot geheimhouding en zorgvuldige omgang met privacygegevens. Kledingbank4Nieuwegein heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in verband met haar algemene verantwoordelijkheid. Bij gewichtige belangen van anderen die zwaarder wegen dan die van cliënt zoals in verband met controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen deze gegevens worden verstrekt, doch slechts na kennisgeving hiervan aan de cliënt.

Artikel 7: Klachten.

 • Indien cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij/zij zich schriftelijk te wenden tot het bestuur van Kledingbank4Nieuwegein. De klager krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht antwoord van de directie.

Artikel 8: Looptijd en inwerkingtreding.

 • Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie. Dit reglement is in werking getreden per mei 2018 en is ter plaatse en via de website www.kledingbank4nieuwegein in te zien.

Artikel 9: Citeertitel.

 • Dit reglement kan worden aangehaald als ‘PRIVACYREGLEMENT Kledingbank4Nieuwegein 2018’.
 • Bjl25052018